Disclaimer

Op de site en in de nieuwsbrieven van Deco DayLight B.V. te Lelystad, onderstaand steeds als DECO DAYLIGHT genoemd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de op deze site en in de nieuwsbrieven geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. DECO DAYLIGHT heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. DECO DAYLIGHT staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

DECO DAYLIGHT aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. DECO DAYLIGHT wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. DECO DAYLIGHT garandeert evenmin dat de DECO DAYLIGHT site foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Op de DECO DAYLIGHT site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DECO DAYLIGHT niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DECO DAYLIGHT wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. DECO DAYLIGHT, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de DECO DAYLIGHT site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de DECO DAYLIGHT site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DECO DAYLIGHT, de inhoud van de DECO DAYLIGHT site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van DECO DAYLIGHT.
Op de DECO DAYLIGHT site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.